STOSOWANE NARZĘDZIA


 

W celu przeprowadzenia rzetelnej  diagnozy i analizy zawodowej klienta wykorzystujemy profesjonalne narzędzia psychologiczne. W zależności od zapotrzebowania osób badanych, stosujemy odpowienio dobrane metody. Proponujemy  następujące metody:

 

 Rozmowa diagnozująco - doradcza:

Jej celem jest zebranie szczegółowych informacji na temat osoby badanej (jej wiedzy, sposobie myślenia, zachowania się w określonych sytuacjach). Dzięki dokładnie zebranym informacjom doświadczona osoba diagnozująca może precyzyjnie określić mocne i słabe strony klienta, co umożliwia zaprojektowanie najlepszej dla niego drogi rozwoju zawodowego.

 

Testy osobowościowe i charakterologiczne:

 Pofesjonalne testy psychologiczne pozwalające osobom uprawnionym do ich stosowania, na zbadanie z bardzo dużą dokładnością i trafnością poszczególnych aspektów zachowania człowieka, myślenia oraz sposobu przetwarzania przez niego informacji. Istnieje cała gama testów do badania typów osoboości oraz charakteru. Podstawowym jednak narzędziem badania, jakim sie posługujemy to test obrazkowy BBT Martina Achtnicha., który bada potrzeby i skłonności osoboiste i zawodowe, a te są bezpośrednio powiązane z predyspozycjami i talentami, którymi się już rodzimy oraz które rozwijamy w trakcie zdobywania kolejnych doświadczeń osobistych i zawodowych.  

Należy jednak podkreślić, iż wszystkie w/w testy nigdy nie są stosowane, jako jedyne narzędzie pracy z osobą badaną. Zawsze są one interpretowane w oparciu o rozmowę diagnozująco - doradczą oraz inne wybrane narzędzia psychologiczne.

 

 Testy predyspozycji zawodowych:

Służą określeniu zainteresowań, umiejętności oraz naturalnych predyspozycji klienta. Z reguły efektem zastosowania takich testów jest wygenerowany, na podstawie odpowiedzi osoby badanej profil, kod jej preferencji zawodowych. Stosowane przez nas testy odznaczają się wysoką rzetelnością i trafnością.

 

 Grupowe warsztaty talentów:

Są to teoretyczno- praktyczne warsztaty ukierunkowane na poznanie i uświadomienie uczestnikom swoich: potrzeb, predyspozycji, silnych i mocnych stron oraz naturalnych wrodzonych talentów. Warsztaty mają za zadanie również pokazać jakimi metodami można wspierać i pielegnować czyli rozwijać rozpoznane predyspozycje i talenty.  W  zależności od grupy osób, dla których są dedykowane,  warsztaty talentów mogą przybierać różną formę: dla dzieci i młodzieży są one prowadzone w postaci atrakcyjnych multisensorycznych zabaw, a dla studentów i osób dorosłych w formie aktywizujących szkoleń opartych o techniki metod: ASSESSMENT CENTRE oraz DEVELOPMENT CENTRE.

 

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor