DORADZTWO ZAWODOWE


 

 

Badanie predyspozycji zawodowych i talentów

 

Usługi doradztwa zawodowego oferowane przez nas dedykowane są uczniom, studentom, osobom pracującym, które chcą lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje i umiejętności. Tym samym świadomie kształtować swoją karierę edukacyjną i zawodową. Świadczone przez IMT usługi doradztwa zawodowego obejmują:

 
 Analizę potencjału osobowego i zawodowego

 

Na analizę potencjału, składają się następujące obszary:

- Analiza osobowości oraz określanie dominującego typu umysłu

- Określanie stylu uczenia się

- Określanie mocnych i słabych stron

- Weryfikacja predyspozycji zawodowych

- Określanie profilu zawodowego

- Ukierunkowanie na wybór zawodów

 

Coaching zawodowy

Skierowany jest do osób już pracujących, które pragną rozwijać się zawodowo poprzez doskonalenie swoich talentów oraz nabytych kompetencji. Coaching zawodowy najczęściej jest poprzedzony diagnozą i analizą potencjału osobowego i zawodowego jednostki.

 

Pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, LM)


Na życzenie klienta udostępniamy własny autorski wzór dokumentów aplikacyjnych, które redagowane są indywidualnie zarówno do posiadanych predyspozycji i kompetencji, jak i do wymogów stanowiska pracy, na które dana osoba aplikuje

 

Przygotowywanie kandydatów do rozmów rekrutacyjnych


Na życzenie klienta pomagamy mu w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej. Podstawą są oczywiście dobrze zredagowane dokumenty aplikacyjne, ale równie ważne są także adekwatny do wybranego stanowiska ubiór, postawa i psychiczne nastawienie kandydata. Te i inne informacje mogące znacznie ułatwić otrzymanie wymarzonej pracy przekażemy każdemu, kto się do nas z taką potrzebą zgłosi.

 

Grupowe Warsztaty Talentów

Są to teoretyczno- praktyczne warsztaty ukierunkowane na poznanie i uświadomienie uczestnikom swoich: potrzeb, predyspozycji, silnych i mocnych stron oraz naturalnych wrodzonych talentów. Warsztaty mają za zadanie również pokazać jakimi metodami można wspierać i pielegnować czyli rozwijać rozpoznane predyspozycje i talenty.  W  zależności od grupy osób, dla których są dedykowane,  warsztaty talentów mogą przybierać różną formę: dla dzieci i młodzieży są one prowadzone w postaci atrakcyjnych multisensorycznych zabaw, a dla studentów i osób dorosłych w formie aktywizujących szkoleń opartych o techniki metod: ASSESSMENT CENTRE oraz DEVELOPMENT CENTRE.

 

Outoplacement dla firm

Oferujemy usługę programów Outplacement ukierunkowanych na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Nasz program umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, dokonanie aktualnej analizy predyspozycji i umiejętności pracowników oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Naszym celem jest wsparcie pracowników objętych projektem w poszukiwaniu nowych możliwości rozwijania planów oraz kształtowania ścieżki kariery zawodowej

ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Copyright © 2012 by GRAPHWORKS Aneta Stosor